Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNĚ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu na straně jedné a kupujícími na straně druhé.


PRODÁVAJÍCÍ

Provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávajícím) je společnost Prestige technology s.r.o., Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00, Olomouc,  vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 55446, IČ 29461901, DIČ CZ29461901.


KUPUJÍCÍ

Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle §52 odst. 3 Občanského zákoníku 40/1964 Sb. (dále kupující spotřebitel). Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. v platném znění.

 

ZBOŽÍ A CENY

Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod prestige-technology.cz objednat. Ceny u jednotlivých položek jsou uvedeny bez DPH, v nákupním košíku včetně DPH v českých korunách.

Jsou-li účtovány k jednotlivým položkám další poplatky, je tak u každé položky vždy řádně a viditelně uvedeno.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří odesláním zakázky. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon).

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese office@prestige-technology.cz

 
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení přijetí objednávky, čímž je prokázáno řádné přijetí a akceptace zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá na emailovou adresu, uvedenou v kontaktních informacích kupujícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 24 hodin, neprodleně nás prosím kontaktujte buď telefonicky na 588 118 307 nebo přes e-mail: office@prestige-technology.cz

Potvrzením objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran.

V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.

 

DODACÍ TERMÍNY

Objednané zboží je doručováno v nejkratších možných termínech, v závislosti na aktuální skladové dostupnosti. Předpokládané dodací termíny jsou uváděny v potvrzení objednávky. V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 588 118 307.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu a kontroluje vizuální stav předávané zásilky. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.


ZÁRUĆNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. – Občanský zákoník, Obchodní zákoník 513/1991 Sb. v platném znění a platným Reklamačním řádem společnosti Prestige technology s.r.o.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

V souladu se zákonem 367/2000 Sb. Odst. 640/1964 Sb. – Občanský zákoník, §53 odst. 7 má soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem na office@prestige-technology.cz. Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody, …), příslušenství a v neporušeném obalu. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní a bylo-li již zboží uhrazeno, pak je na toto zboží vystaven dobropis a uvedená částka vrácena převodním příkazem na smluvený účet kupujícího nejpozději do 30 dnů.

Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

V případě odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží hradí kupující náklady skutečně vynaložené s vyřízením objednávky (balné, dopravné a manipulace). Tato částka je odečtena v dokladu, kterým se objednávka dobropisuje.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na produkty, které byly pro uživatele jakkoli speciálně upravovány či vyráběny.

 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

 

POTVRZENÍ SOUHLASU S VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Reklamační řád

KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVCE

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu a kontroluje vizuální stav předávané zásilky. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

V případě pochybností o bezvadném stavu doručené zásilky nás prosím neprodleně kontaktujte na tel. 588 118 307 tak, abychom mohli záležitost obratem řešit. Nepřevzetím poškozené zásilky se vyhneme možným průtahům při reklamaci přepravy/zboží, navíc přepravní služby jsou proti poškození zásilek pojištěny. 

Kupující podnikatel oznámí nesrovnalosti při fyzické přejímce zboží do 48 hodin, a to telefonicky na čísle 588 118 307 nebo e-mailem office@prestige-technology.cz

Zjistí-li kupující poškozené zboží po otevření zásilky, kontaktuje ve vlastním zájmu co nejdříve prodávajícího telefonicky na čísle 588 118 307 nebo e-mailem office@prestige-technology.cz tak, abychom mohli celou záležitost začít obratem řešit. Kupující podnikatel oznamuje poškozené zboží nejpozději do 48 hodin od předání zásilky přepravcem.

 

ZÁRUČNÍ LHŮTA, REKLAMACE

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 616 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. – Občanský zákoník, Obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. v platném znění) a platným Reklamačním řádem společnosti Prestige technology s.r.o.

 

KS = kupující spotřebitel

Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle §52 odst.3 Občanského zákoníku 40/1964 Sb. (dále kupující spotřebitel). Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

KP = kupující podnikatel

Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.v platném znění.

Záruční doba se začíná počítat od data převzetí výrobku kupujícím. Kupující ohlašuje bezprostředně po zjištění vad tuto skutečnost prodávajícímu, u kterého záruku uplatňuje. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Při uplatňování reklamace předkládá kupující prodávajícímu kompletní nedemontovaný výrobek, čistý a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami, včetně všech jeho součástí a dodaného příslušenství, originální záruční list (byl-li k výrobku přiložen) s vyplněnými údaji totožnými s reklamovaným výrobkem, kopii dokladu o koupi výrobku a písemný popis závady, na niž záruku uplatňuje. Dále přikládá kontakt na svoji osobu.

Adresa pro zasílání reklamovaných výrobků zakoupených v internetovém obchodě:

Prestige technology s.r.o.
Družební 769/2d
779 00  Olomouc

 Reklamace je vyřizována bez zbytečného odkladu, v případě kupujícího spotřebitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, dále např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci; vady způsobené chybným používáním a manipulací; vady způsobené chybnou instalací výrobku; vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním; vady způsobené neodborným zásahem do výrobku; vady způsobené živelnými pohromami.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Při záruční opravě se vydává kupujícímu doklad o délce trvání a způsobu vyřízení záruční opravy.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. V případě neoprávněné reklamace mohou být individuálně posouzeny prokazatelné náklady na manipulaci se zbožím (dopravné a balné).

V případě jakéhokoli dotazu ohledně reklamace zaslaného zboží se obraťte prosím na naše pracovníky na tel. čísle 588 118 307.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád nabývá účinnost od 1.2.2013 s platností na celém území České republiky. Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.